Elva valla üldplaneeringu koostamine

Toimusid piirkonnapõhised avalikud arutelud

12.08-26.08.2021 toimusid Üldplaneeringu arutelud kõikides Elva valla piirkondades. Aitäh kõigile osalejatele ja ettepanekute esitajatele. Toimunud kohtumiste slaidid on leitavad siit: Heiki Kalbergi ettekanne Elva avalik arutelu Rõngu avalik arutelu Puhja avalik arutelu Rannu avalik arutelu Palupera avalik arutelu Konguta avalik… Jätka lugemist →

Vallavalitsus andis üldplaneeringu eelnõule esitatud arvamuste osas esialgsed seisukohad

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitati arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid. Arvamusi esitati nii üldplaneeringule kui KSH aruande eelnõule. Esitati arvamusi rohevõrgustiku toimimise ja väärtusliku põllumaa osas, tehti ettepanekuid mäetööstuse maa-ala juhtotstarbe… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu avalikud arutelud

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik… Jätka lugemist →

Valminud on Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu on 18. juunist 18. juulini avalikul väljapanekul. Avalikud arutelud toimuvad augustikuus igas valla piirkonnas eraldi. Üldplaneeringu dokumentidega saad tutvuda siin Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 18…. Jätka lugemist →

Kokkuvõte märts- mai toimunud üldplaneeringu koostamisega seotud tegevustest

Koosolekutel arutati maakasutuse juhtotstarvetest tulenevate tingimuste täpsustamist. Arutleti, mis tingimustel määrata ehitustingimusi näiteks virgestuse maa-alale. Antud otstarbega maale on lubatud püstitada erinevaid spordirajatisi, liuvälja, terviserada jms. Kas lubada ka hoonete (toitlustus, majutus) püstitamist. Leiti, et võiks lubada ainult kuni 5m… Jätka lugemist →

Valminud on Elva ja Viljandi valla teede võrgustiku ja tuletõrje veevõtukohtade uuring

Valminud on Elva ja Viljandi valla ühiselt tehtud teede võrgustiku ja tuletõrje veevõtukohtade uuring. Elva valla teevõrgustiku ning Elva ja Viljandi valdade tuletõrje veevõtukohtade paiknemise ja ligipääsetavuse uuringud koostati Elva Vallavalitsuse tellimusel. Tellija partneriks oli Viljandi Vallavalitsus. Töö teostasid Alkranel… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu protsessi ideekorje tulemused

Aitäh kõigile, kes panustasid Elva valla üldplaneeringu koostamisse ning esitasid oma ettepanekud. Kokku laekus 92 ettepanekut. Peamiselt juhiti tähelepanu kergliiklusteede vajadusele, tehti ettepanekuid maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks ja vabaaja võimaluste avardamiseks (mänguväljakud, puhkealad jms). Samuti anti tagasisidet päevakajalistes küsimustes (puuduv valgustus,… Jätka lugemist →

Valminud on Elva valla suvilapiirkondade analüüs

Üldplaneeringu koostamise raames korraldati suvilapiirkondade paikvaatlus ja analüüs.  Elva vallas asub mitmeid suvilapiirkondi, mis on aastate jooksul ehitustegevuse osas arenenud erinevalt. Järjest enam on huvi suvilaid ümber ehitada aastaringselt kasutatavateks elamuteks.  Olulised küsimused suvilapiirkondade aastaringseks elamiseks kavandamisel on piirkonna ühtsuse ja… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu ideekorje on lõppenud

Aitäh kõigile, kes esitasid ideekorje raames oma ettepanekud Elva valla üldplaneeringu protsessi. Vallavalitsuse töörühm analüüsib laekunud ettepanekuid ning tagasiside kõikidele ettepanekutele antakse ideekorje kaardile laekunud ettepaneku juurde.

Ideekorje on alanud!

Ootame ajavahemikul 1.-20. oktoober 2020  ideesid ja ettepanekuid Elva valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Ideekorje raames esitatav ettepanek võib olla nii tänane probleemkoht kui lennukas visioon tulevikuks. Idee lisamisel võiks mõelda… Jätka lugemist →

« Vanemad postitused

© 2021 Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üles ↑