Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üldplaneeringu ideekorje on lõppenud

Aitäh kõigile, kes esitasid ideekorje raames oma ettepanekud Elva valla üldplaneeringu protsessi. Vallavalitsuse töörühm analüüsib laekunud ettepanekuid ning tagasiside kõikidele ettepanekutele antakse ideekorje kaardile laekunud ettepaneku juurde.

Ideekorje on alanud!

Ootame ajavahemikul 1.-20. oktoober 2020  ideesid ja ettepanekuid Elva valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Ideekorje raames esitatav ettepanek võib olla nii tänane probleemkoht kui lennukas visioon tulevikuks. Idee lisamisel võiks mõelda… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 28.08 ja 02.09 toimunud koosolekutest

28. augustil ja 2. septembril toimusid üldplaneeringu uuringu „Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad“ arutelud. Uuringut teostavad  Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ, kelle esindajad andsid  ülevaate tehtud töödest ning koostamisel tekkinud probleemidest. Teede analüüsis määratletakse,  millised on… Jätka lugemist →

Elva ja Viljandi vald koostavad ühiselt teede võrgustiku ja tuletõrje veevõtukohtade uuringut

Sel suvel on üldplaneeringu protsessi raames  paralleelselt juhtrühma ning üldplaneeringu konsultandi tööga käsil ka üldplaneeringu jaoks vajalike  uuringute teostamine. Projekti “Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringu uuringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad” rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.  Uuringute eesmärgiks on saada objektiivne, süstematiseeritud ja ajakohastatud ülevaade valla… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 30. juunil, 15. juulil ja 17. juulil toimunud töökoosolekutest

Kolmel töökoosolekul arutleti maakasutuse kavandamist läbi juhtotstarvete määramise. Juhtotstarve on üldplaneeringus määratletav maa-ala kasutamise valdav otstarve, mis annab piiritletud alale maakasutuse põhisuuna. Sõnastati kavandatavate juhtotstarvete liikide üldised põhimõtted, mida kirjeldatakse üldplaneeringu seletuskirjas. Seletuskirjas antud põhimõtteid hakkab täiendama vastav juhtostarvete tabel,… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 5. ja 16.juuni toimunud töökoosolekutest

Jätkati arutelu tihe- ja hajaasustusega alade piiride määratlemise üle. Tihealade piirid vaadati üle piirkondade kaupa ning esialgsed ettepanekud kanti planeerija poolt koostatavasse eskiislahendusse. Tihealade piiritlemisel järgitakse eelkõige väljakujunenud asustusstruktuuri ja kompaktsust. Asustuse arengut suunavad tingimused seatakse tihealadele, maalises asustuses täpsemate… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 27.05.toimunud töökoosolekust

27.mail toimunud ÜP töökoosolekul andis planeerija ülevaate seni tehtud töödest. Koondatud on vajalik alusandmestik riiklikest andmekogudest (nt rohevõrgu andmed maakonnaplaneeringust, riiklikud maardlad, kultuurimälestised jms) ja valla geoinfosüsteemist (nt jäätmekäitluskohad,  supelrannad, kehtivad detailplaneeringud jms). Samuti on kaardikihile ja seletuskirja koondatud kõikide… Jätka lugemist →

Toimus esimene töökoosolek

3. märtsil toimus üldplaneeringu koostamise avakoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi. Arutati, millist GIS tarkvara hakatakse kasutama, kuidas korraldada vallavalitsuse ja planeerijate vahelist andmevahetust, kuhu… Jätka lugemist →

ÜP koostaja on leitud

Elva Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 76 kinnitati Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise riigihanke tulemused. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris siin. Soodsaima pakkumuse tegid ühispakkujad AB Artes Terrae ja OÜ Alkranel, kellega sõlmiti 14. veebruaril 2020 töövõtuleping.

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke

Elva Vallavalitsus otsustas 26.11.2019 korraldusega nr 810 korraldada Elva valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks riigihanke. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris  Riigihanke viitenumber on 216646 ning riigihanke dokumentidega saab tutvuda riigihangete registris. Pakkumuste esitamise aeg on 14. jaanuar 2020… Jätka lugemist →

« Vanemad postitused

© 2020 Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üles ↑