Elva valla üldplaneeringu koostamine

Elva valla üldplaneeringu täiendava avaliku arutelu korraldamine 

Elva valla üldplaneering on koostamise lõppjärgus ning vald soovib üldplaneeringu kehtestada. Üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga. Üldplaneeringuga saab tutvuda valla veebilehel kaardirakenduses. … Jätka lugemist →

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Täname kõiki huvilisi, kes esitasid üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal arvamusi ning osalesid üldplaneeringu avalikel aruteludel. Avalikul väljapanekul esitatud arvamusi arutati valla erinevates piirkondades ning kokku osales aruteludel 82 inimest. Esitatud arvamused, millega üldplaneeringu koostamisel arvestati, on kantud üldplaneeringu joonisele ja… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu avalikud arutelud

Koostamisel oleva Elva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üldplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande kohta arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid.  Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse poolsete seisukohtade selgitamiseks ja arutamiseks ootame kõiki huvilisi üldplaneeringu avalikele aruteludele, mis… Jätka lugemist →

Volikogu võttis üldplaneeringu vastu ja suunas selle avalikule väljapanekule

Elva Vallavolikogu võttis 22. augusti istungil vastu Elva valla üldplaneeringu. Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda SIIN. Koostatava üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022 järgmistes asukohtades: Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3 Elva linn) Rõngu raamatukogus (Valga mnt… Jätka lugemist →

Üldplaneering ja KSH aruanne on kooskõlastatud ja asjakohaste arvamuste alusel täiendatud

Koostatav Elva valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on riigiasutuste poolt kooskõlastatud. Kooskõlastuste andjad esitasid üldplaneeringu ja KSH aruande kohta märkusi ja ettepanekuid, mille alusel täiendati nii üldplaneeringut kui KSH aruannet. Samuti tutvustati üldplaneeringut ja KSH aruannet isikutele… Jätka lugemist →

Üldplaneering ja KSH aruanne esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

Koostatav valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne esitatakse kooskõlastamiseks riigiasutustele ja arvamuse andmiseks isikutele ja asutustele kes on üldplaneeringu ja KSH aruande eskiislahendusele esitanud ettepanekuid. Üldplaneering koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist, mis moodustavad tervikliku planeeringulahenduse. Üldplaneeringu seletuskirja (pdf), kaardimaterjali… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu põhilahendus on koostamisel

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalike väljapanekute ja avalike arutelude tulemusena on üldplaneeringut ja KSH aruannet täiendatud ja täpsustatud. Sõnastatud on valla ruumilise arengu visioon ning ruumiloome põhimõtted. Üldplaneeringuga kavandatakse elukeskkonna atraktiivsuse tõstmise ja efektiivsema ressursikasutuse eesmärkidel… Jätka lugemist →

Toimusid piirkonnapõhised avalikud arutelud

12.08-26.08.2021 toimusid Üldplaneeringu arutelud kõikides Elva valla piirkondades. Aitäh kõigile osalejatele ja ettepanekute esitajatele. Toimunud kohtumiste slaidid on leitavad siit: Heiki Kalbergi ettekanne Elva avalik arutelu (slaidid) Elva avaliku arutelu protokoll Rõngu avalik arutelu (slaidid) Rõngu avaliku arutelu protokoll Puhja… Jätka lugemist →

Vallavalitsus andis üldplaneeringu eelnõule esitatud arvamuste osas esialgsed seisukohad

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitati arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid. Arvamusi esitati nii üldplaneeringule kui KSH aruande eelnõule. Esitati arvamusi rohevõrgustiku toimimise ja väärtusliku põllumaa osas, tehti ettepanekuid mäetööstuse maa-ala juhtotstarbe… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu avalikud arutelud

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik… Jätka lugemist →

« Vanemad postitused

© 2024 Elva valla üldplaneeringu koostamine — Ehitatud WordPress platvormile

Teema autor Anders NorenÜles ↑