Elva valla üldplaneeringu koostamine

Kokkuvõte 28.08 ja 02.09 toimunud koosolekutest

28. augustil ja 2. septembril toimusid üldplaneeringu uuringu „Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad“ arutelud. Uuringut teostavad  Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ, kelle esindajad andsid  ülevaate tehtud töödest ning koostamisel tekkinud probleemidest. Teede analüüsis määratletakse,  millised on… Jätka lugemist →

Elva ja Viljandi vald koostavad ühiselt teede võrgustiku ja tuletõrje veevõtukohtade uuringut

Sel suvel on üldplaneeringu protsessi raames  paralleelselt juhtrühma ning üldplaneeringu konsultandi tööga käsil ka üldplaneeringu jaoks vajalike  uuringute teostamine. Projekti “Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringu uuringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad” rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.  Uuringute eesmärgiks on saada objektiivne, süstematiseeritud ja ajakohastatud ülevaade valla… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 30. juunil, 15. juulil ja 17. juulil toimunud töökoosolekutest

Kolmel töökoosolekul arutleti maakasutuse kavandamist läbi juhtotstarvete määramise. Juhtotstarve on üldplaneeringus määratletav maa-ala kasutamise valdav otstarve, mis annab piiritletud alale maakasutuse põhisuuna. Sõnastati kavandatavate juhtotstarvete liikide üldised põhimõtted, mida kirjeldatakse üldplaneeringu seletuskirjas. Seletuskirjas antud põhimõtteid hakkab täiendama vastav juhtostarvete tabel,… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 5. ja 16.juuni toimunud töökoosolekutest

Jätkati arutelu tihe- ja hajaasustusega alade piiride määratlemise üle. Tihealade piirid vaadati üle piirkondade kaupa ning esialgsed ettepanekud kanti planeerija poolt koostatavasse eskiislahendusse. Tihealade piiritlemisel järgitakse eelkõige väljakujunenud asustusstruktuuri ja kompaktsust. Asustuse arengut suunavad tingimused seatakse tihealadele, maalises asustuses täpsemate… Jätka lugemist →

Kokkuvõte 27.05.toimunud töökoosolekust

27.mail toimunud ÜP töökoosolekul andis planeerija ülevaate seni tehtud töödest. Koondatud on vajalik alusandmestik riiklikest andmekogudest (nt rohevõrgu andmed maakonnaplaneeringust, riiklikud maardlad, kultuurimälestised jms) ja valla geoinfosüsteemist (nt jäätmekäitluskohad,  supelrannad, kehtivad detailplaneeringud jms). Samuti on kaardikihile ja seletuskirja koondatud kõikide… Jätka lugemist →

Toimus esimene töökoosolek

3. märtsil toimus üldplaneeringu koostamise avakoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi. Arutati, millist GIS tarkvara hakatakse kasutama, kuidas korraldada vallavalitsuse ja planeerijate vahelist andmevahetust, kuhu… Jätka lugemist →

ÜP koostaja on leitud

Elva Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 76 kinnitati Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise riigihanke tulemused. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris siin. Soodsaima pakkumuse tegid ühispakkujad AB Artes Terrae ja OÜ Alkranel, kellega sõlmiti 14. veebruaril 2020 töövõtuleping.

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke

Elva Vallavalitsus otsustas 26.11.2019 korraldusega nr 810 korraldada Elva valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks riigihanke. Korraldusega saad tutvuda dokumendiregistris  Riigihanke viitenumber on 216646 ning riigihanke dokumentidega saab tutvuda riigihangete registris. Pakkumuste esitamise aeg on 14. jaanuar 2020… Jätka lugemist →

Lähteseisukohtade koostamine

Üldplaneeringu koostamise korraldamist ja lahenduse väljatöötamist korraldab juhtrühm, mida juhib abivallavanem Heiki Hansen ja mille liikmed on vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar, geoinfospetsialist Kullo Laos, ehitusspetsialist Riina Sirel, taristuspetsialist Kristjan Vilu ja arendusspetsialist… Jätka lugemist →

Üldplaneeringu algatamine

Üldplaneeringu koostamine ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsusega nr 83. Elva Vallavolikogu (27.08.2018 otsusega nr 79) kinnitati Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise käigus selgitati välja, et Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute… Jätka lugemist →

« Vanemad postitused

© 2020 Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üles ↑