Koostatav valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne esitatakse kooskõlastamiseks riigiasutustele ja arvamuse andmiseks isikutele ja asutustele kes on üldplaneeringu ja KSH aruande eskiislahendusele esitanud ettepanekuid. Üldplaneering koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist, mis moodustavad tervikliku planeeringulahenduse. Üldplaneeringu seletuskirja (pdf), kaardimaterjali (pdf  ja kaardikihtide gis)  ning KSH aruandega (pdf) on võimalik tutvuda siin.

Isikute poolt esitatud arvamuste ja vallavalitsuse poolsete seisukohtadega saab tutvuda siin.

Kooskõlastamisel võivad riigiasutused veel esitada arvamusi ja ettepanekuid. Samuti võivad arvamusi esitanud isikud esitada üldplaneeringule ja KSH aruandele täiendavaid arvamusi ja ettepanekuid. Kõik laekunud arvamused ja ettepanekud arutatakse läbi üldplaneeringu juhtgrupis ning vastavalt vajadusele täiendatakse ja täpsustatakse üldplaneeringut ja KSH aruannet.

Seejärel suunab vallavalitsus üldplaneeringu vastuvõtmiseks Elva vallavolikogule. Vastuvõetud üldplaneering pannakse avalikule väljapanekule, kus iga isik saab vajadusel sellega tutvuda ning esitada oma arvamuse.

Lisainfo:

Maarika Uprus

planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee