Üldplaneeringu koostamise (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eeldatav ajakava.

 • ÜP ja KSH algatamine- oktoober 2018
 • ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine – november 2018 – veebruar 2019
 • ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine – märts- aprill 2019
 • Ettepanekute läbivaatamine, seisukoha võtmine ja ettepanekutega arvestamine (muudatuste tegemine) aprill- juuni 2019
 • ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse tutvustamine volikogu komisjonidele ja avalikustamine valla veebilehel juuli-august 2019
 • Hanke korraldamine ÜP konsultandi ja KSH aruande koostaja leidmiseks oktoober 2019 – veebruar 2020
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) väljatöötamine ja KSH aruande eelnõu koostamine märts 2020-märts 2021. Pikendatud- mai 2021.
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek – juuni-juuli 2021
 • Esitatud ettepanekute läbivaatamine, tulemustega arvestamine ja asjakohaste muudatuste tegemine – juuli 2021
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud piirkondades – august 2021
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks- august- september 2021
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu kohta kooskõlastamisel esitatud ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste muudatuste tegemine – oktoober- november 2021
 • ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine detsember 2021
 • ÜP avalik väljapanek jaanuar 2022
 • ÜP avalik arutelu märts 2022
 • Esitatud ettepanekute läbivaatamine, tulemustega arvestamine ja asjakohaste muudatuste tegemine aprill- juuni 2022
 • ÜP esitamine heakskiitmiseks juuni 2022
 • ÜP kehtestamine august 2022