Üldplaneeringu koostamise (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eeldatav ajakava.

 • ÜP ja KSH algatamine- oktoober 2018
 • ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine – november 2018 – veebruar 2019
 • ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine – märts- aprill 2019
 • Ettepanekute läbivaatamine, seisukoha võtmine ja ettepanekutega arvestamine (muudatuste tegemine) – aprill- juuni 2019
 • ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse tutvustamine volikogu komisjonidele ja avalikustamine valla veebilehel – juuli-august 2019
 • Hanke korraldamine ÜP konsultandi ja KSH aruande koostaja leidmiseks – oktoober 2019 – veebruar 2020
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) väljatöötamine ja KSH aruande eelnõu koostamine – märts 2020-märts 2021Pikendatud- mai 2021.
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek – juuni-juuli 2021
 • Esitatud ettepanekute läbivaatamine, tulemustega arvestamine ja asjakohaste muudatuste tegemine – juuli 2021
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud piirkondades – august 2021
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks- märts 2022
 • ÜP eskiislahenduse (eelnõu) ja KSH aruande eelnõu kohta kooskõlastamisel esitatud ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste muudatuste tegemine – mai-juuni 2022
 • ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine – august 2022
 • ÜP avalik väljapanek – september 2022
 • ÜP avalikud arutelud piirkondades – november-detsember 2022
 • Esitatud ettepanekute läbivaatamine, tulemustega arvestamine ja asjakohaste muudatuste tegemine – detsember 2022
 • ÜP esitamine heakskiitmiseks – märts 2023
 • ÜP täiendava kaasamise korraldamine – juuni-juuli 2023
 • Täiendava avaliku arutelu korraldamine – oktoober 2023
 • Täiendatud ÜP esitamine heakskiitmiseks – november 2023
 • ÜP kehtestamine – märts 2024