Miks on Elva vallal vaja üldplaneeringut?

Üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise üks peamine alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke.

Üldplaneeringu koostamisel lepitakse kokku Elva valla maakasutamise ja ehitamise põhimõtted, mis on aluseks edaspidiste detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimustele. See tähendab, et kui inimesel on soov krundile midagi ehitada, siis üldised reeglid tulenevad üldplaneeringust ning selle alusel koostatakse vastavale krundile ehitusõiguse võimaldamiseks detailplaneering või väljastatakse projekteerimistingimused.

Üldplaneering on oma olemuselt eelkõige reeglite kogum ning selle koostamise käigus lepitakse kokku kuidas Elva valda arendada – kuhu kavandada elamu-, äri- või tootmispiirkondi, kuidas hoida oma kauneid loodusmaastikke või väärtuslikku põllumaad. Samuti, kuidas tagada vaba juurdepääs veekogudele või rajada supelrand, kas vähendada või suurendada veekogu ranna või kalda ehituskeeluvööndit. Reguleeritakse, kuidas säilitada miljööväärtuslikke alasid või kohaliku tähtsusega kultuuripärandit, millised on liikluskorralduse üldised põhimõtted või kuhu kavandada infrastruktuuri ja teid. Loetletud teemad ei ole lõplikud ning üldplaneeringuga võib lahendada vastavalt vajadusele veel erinevaid ülesandeid.

Üldplaneeringu koostamisega kaasnevad tegevused

Elva Vallavolikogu on algatanud kogu Elva valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamise. Praegu reguleerib Elva valla ruumilist arengut seitse kehtivat üldplaneeringut – Elva, Konguta, Puhja, Rõngu, Puka, Palupera ja Võrtsjärve piirkonna üldplaneering. Iga üldplaneering on keskendunud oma piirkonna arendamisele ning annab suunised ja eesmärgid lähtuvalt piirkondlikest vajadustest. Samuti on üldplaneeringud koostatud väga erineval ajaperioodil (1999.-2017. aastal), mistõttu on nende käsitlus ja täpsusaste väga erinevad. Sõltumata kehtestamise ajast ning asjaolust, et nendega ei ole tagatud kogu valla ruumiline sidusus, on need üldplaneeringud siiski kehtivad, kuigi võivad olla moraalselt vananenud. Sellest tingituna on Elva vald koostamas uut üldplaneeringut. Koostatav üldplaneering koondab piirkondlikud vajadused (sh linnalised ja maalised), arvestab väljakujunenud asustusega ning selgitab välja kohaliku eripära ja arvestab nendega.

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste eeldatava mõju väljaselgitamiseks ja kirjeldamiseks on algatatud ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Mõjude hindamise eesmärgiks on mõju vältimis- või leevendusvõimaluste analüüsimine ning üldplaneeringus sobivaima lahendusvariandi leidmine. Näiteks võib üldplaneeringuga kavandada uusi elamupiirkondi või tööstus- ja ettevõtlusalasid, uusi transpordikoridore jms. Igasuguse tegevuse elluviimine avaldab mõju eelkõige looduskeskkonnale, mistõttu on tarvis neid mõjusid hinnata. Hindamine on keskkonnakorralduslik vahend, mis aitab otsustajatel ja huvitatud osapooltel hinnata otsuste tagajärgi.

Üldplaneeringu koostamise korraldamiseks ja lahenduse väljatöötamiseks moodustati vallavalitsuse poolt juhtrühm, mis töötab kuni üldplaneeringu kehtestamiseni. Samuti on plaanis meeskonda leida vastavate teadmistega konsultant ning mõjude hindaja.

Kuidas on võimalik üldplaneeringu koostamises osaleda?

Planeerimises kehtib üldine põhimõte: planeerimine on avalik protsess. See tähendab, et igaüks võib üldplaneeringu koostamises kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Kui üldplaneeringu koostamise käigus on valmimas joonised, teemakaardid, seletavad tekstid, keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid vms, korraldatakse vallavalitsuse poolt erinevaid arutelusid ja koosolekuid.

Kõik, kes soovivad olla kaasatud üldplaneeringu koostamise protsessis, võiksid anda endast vallavalitsusele märku, saates oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi aadressile Kesk 32, Elva linn või e-aadressile elva@elva.ee.