Koostatav Elva valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on riigiasutuste poolt kooskõlastatud. Kooskõlastuste andjad esitasid üldplaneeringu ja KSH aruande kohta märkusi ja ettepanekuid, mille alusel täiendati nii üldplaneeringut kui KSH aruannet.

Samuti tutvustati üldplaneeringut ja KSH aruannet isikutele ja asutustele, kes on üldplaneeringu koostamise ajal esitanud selle kohta arvamusi. Asutustelt ja isikutel laekunud asjakohaste arvamuste alusel täiendati üldplaneeringut.

Vallavalitsus andis esitatud arvamuste kohta seisukohad ning koondas kooskõlastused ja arvamused tabelisse. Kooskõlastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda siin.

Vallavalitsus suunab üldplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks augustis toimuvale vallavolikogu istungile. Pärast üldplaneeringu vastu võtmist anname teada, kus ja millal on võimalik üldplaneeringuga tutvuda ja selle kohta arvamusi esitada.

Lisainfo:

Maarika Uprus

planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee