Täname kõiki huvilisi, kes esitasid üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal arvamusi ning osalesid üldplaneeringu avalikel aruteludel. Avalikul väljapanekul esitatud arvamusi arutati valla erinevates piirkondades ning kokku osales aruteludel 82 inimest.

Esitatud arvamused, millega üldplaneeringu koostamisel arvestati, on kantud üldplaneeringu joonisele ja seletuskirja. Osad arvamused vajasid täiendavat selgitamist ning nende üldplaneeringusse kandmine ei ole vajalik.  Osade arvamustega ei arvestatud, või arvestati osaliselt, ning need esitatakse koos üldplaneeringuga Rahandusministeeriumile. Ministeerium vaatab üldplaneeringu vastavust õigusaktidele ja maakonnaplaneeringule, samuti arvestamata jäänud arvamusi koos vallavalitsuse põhjendustega. Arvestamata jäänud arvamuste osas viib ministeerium osapooltega (arvamuse esitaja, omavalitsuse esindaja) läbi kas kirjaliku või suusõnalise ärakuulamise. Seejärel annab riigihalduse minister seisukoha arvestamata jäänud arvamuste osas ning heakskiidu üldplaneeringu kehtestamisele suunamiseks. Minister võib ka heakskiidu andmisest keelduda ja saata sellekohase põhjenduse.

Esitame kokkuvõtlikult arvamused, millega üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud ning vallavalitsuse selgitused:

  1. Arvamus: Rõngu alevikus Tartu mnt 1 kinnistu maakasutuse juhtostarve peab olema väikeelamumaa EV.

Vallavalitsuse selgitus: Rõngu keskuse maakasutuse juhtotstarbeks on määratud keskuse maa-ala, kus on tihedamalt läbi põimunud erinevad maakasutuse otstarbed (kaubandus, ametiasutused, vaba aja veetmine, teenindusasutused jms). Tartu mnt 1 kinnistu asub samuti Rõngu keskuses, seetõttu on kinnistu maakasutuseks märgitud keskuse maa-ala. Nimetatud juhtotstarve ei piira elamu sihtotstarbelist kasutamist, pigem annab võimaluse luua vajadusel kinnistule tulevikus lisafunktsioone, nt ärifunktsioon vms.

  • Arvamus: Lillekülas Aedmäe kinnistuga piirnevale alale mitte kavandada kergliiklusteed. Kaob privaatsus ja turvatunne.

Vallavalitsuse selgitus: Kergliiklusteede  kavandamisel  on täpsustatud   maakonnaplaneeringus  näidatud  kergliiklusteede  võrgustikku  ja  püütud siduda olemasolevaid lõike tervikuks. Piirkonna elanikud soovivad kergliiklustee kavandamist, et  luua paremad ja turvalisemad liikumisvõimalused Ulila, Lilleküla ja Ridaküla vahel. Üldplaneering  ei määratle, millisel pool sõiduteed kergliiklustee peab paiknema, see selgitatakse projekteerimisel.

  • Arvamus: Käärdi alevikus, Torni tn 12 on märgitud segaotstarbega maaks. Kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaa, üldplaneeringus peaks säilima tootmismaa juhtotstarve.

Vallavalitsuse selgitus: Segahoonestuse maa juhtotstarve annab võimaluse kavandada krundile lisaks tootmisele erineva otstarbega hoonestust, sh ärilist tegevust. Samuti on  võimalik jätkata tootmistegevust, lubatud on tegevus, millel puudub negatiivne välismõju (müra, ebameeldiv lõhn, oluline transpordivoo suurenemine jms).

  • Arvamus: Elva linnas Käo tee 2 asuv alajaama hoone ei peaks kuuluma kohaliku tähtsusega kultuuripärandi nimekirja.

Vallavalitsus selgitus: Alajaama hoone on üks vähesest säilinud tööstuspärandist Elva linnas. Alevi elektrifitseerimise tarbeks ehitatud jaam on autentses vormis säilinud avaliku ruumis pea 100 aastat.Alajaama hoonet ei võeta välja kohaliku kultuuripärandi nimekirjast, kuid üldplaneeringu seletuskirjas täpsustatakse kohaliku kultuuripärandi kaitsmise tingimusi. Kinnistule uue hoone püstitamist ei seota seda pärandi restaureerimiskohustusega vaid kohustusega kaitsta pärandit hävimise eest. Hoone lammutamise soovi korral vaadatakse taotleja põhjendust ja tehakse kaalutlusotsus.

  • Arvamus: Kalme külas Karu kinnistu maakasutuse juhtotstarve muuta metsamaa ulatuses elamumaaks.

Vallavalitsuse selgitus: Karu kinnistu asub väljaspool tiheasustusala (Käärdi alevikku) ja
jääb hajaasustatud piirkonda (Kalme külla). Külas määratakse maakasutuse juhtotstarbeks maalise asutuse maa-ala,  väikeelamu  maa-ala  hajaasutuses  ei  määrata. Nimetatud metsaala on üldplaneeringus kavandatud ka väärtusliku metsa alaks. Ümber tihealade alade on väärtuslike metsade roll luua ja hoida asulate ümber elutervet ja liigirikast keskkonda.

  • Arvamus: Uute raadiosidemastide planeerimisel peab kaasnema keskkonnamõju hindamine ja otsustusprotsessi kaalukamaks osaks on kohalike elanike arvamus.

Vallavalitsuse selgitus: Raadioside  mastide  püstitamine  ei  ole õigusaktide alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus, millele peab keskkonnamõju kohustuslikus korras hindama.  Kohalikud  elanikud  saavad  alati  planeerimisprotsessis  osaleda  ja  arvamust avaldada.

  • Arvamus: Palupera-Hellenurme-Lutike-Neeruti  II  klassi  maakondliku tähtsusega maastiku   osas  täiendada seletuskirja, et  miljööväärtust tuleb säilitada, sh vältida tehnorajatiste
    paigaldamist.

Vallavalitsuse selgitus: Vallas on palju väärtuslikke maastikke ja üle vallaliselt on raske sellist keeldu panna, kui panna ainult Palupera ja Hellenurme osas tehnorajatiste rajamise keeld, tekib ebavõrdne kohtlemine teiste valla piirkondade suhtes. Seletuskirjas on üldtingimus, et rajamise soovi korral tuleb igakordselt kaalutleda.

Lisainfo:

Maarika Uprus

planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee