Elva valla üldplaneering on koostamise lõppjärgus ning vald soovib üldplaneeringu kehtestada. Üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga. Üldplaneeringuga saab tutvuda valla veebilehel kaardirakenduses. 

Enne kehtestamist peab üldplaneeringu heaks kiitma valdkonna eest vastutav minister. Vallavalitsus esitas  märtsis üldplaneeringu Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks. Ministeerium tagastas  üldplaneeringu heakskiitu andmata ning soovis, et vallavalitsus kaasaks üldplaneeringu koostamisse täiendavalt puudutatud isikuid ning tutvustaks neile üldplaneeringut.  

Täiendav kaasamine korraldati juunis-juulis 2023 järgmiste puudutatud isikutega: 

–  kinnisasjade  omanikega,  kelle  maal  laiendatakse Rannu, Rõngu ja Puhja alevikes Transpordiameti ettepanekul 10  meetrist  tänavakaitsevööndit 30 meetrini tee servast; 

– kinnisasjade omanikega, kelle maa jääb väärtusliku metsamaastiku koosseisu; 

– kinnisasjade omanikega, kelle maa jääb Elva-Palupera jaamavahe kõveras  Tartu-Valga raudteetrassi kavandatava õgvenduse alla. 

Täiendava kaasamise ajal esitati üldplaneeringu kohta 11 arvamust. Peamised arvamused puudutasid tänava kaitsevööndi laiendamisega mittenõustumist. Vallavalitsus koostas 12. septembril arvamuste osas seisukoha, millega saab tutvuda siin. 

Arvamuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu, mis toimub 11. oktoobril 2023 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) algusega kell 18.00. Ootame kõiki huvilisi üldplaneeringu avalikule arutelule. 

Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 

 maarika.uprus@elva.ee või 527 1860