Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalike väljapanekute ja avalike arutelude tulemusena on üldplaneeringut ja KSH aruannet täiendatud ja täpsustatud. Sõnastatud on valla ruumilise arengu visioon ning ruumiloome põhimõtted. Üldplaneeringuga kavandatakse elukeskkonna atraktiivsuse tõstmise ja efektiivsema ressursikasutuse eesmärkidel asustuse tihendamist juba väljakujunenud tiheasustusega keskustes. Sellest tulenevalt on kirjeldatud nii Elva linna asumite kui tiheasustusalade ruumilist eripära ning sõnastatud täpsemad tingimused maakasutuseks ja ehitamiseks.

Tehnilise taristu tingimuste täpsustamiseks on läbi viidud töökoosolekud AS Eesti Raudtee ja AS Emajõe Veevärk.

Eesti Raudteelt saadi sisend raudteetrassi õgvendamise ja elektrifitseerimise kohta, millega tuleb arvestada õgvenduse piirkonna maakasutuse planeerimisel. Vallavalitsus andis teada ettepanekust kavandada Elva kesklinna kahetasandiline ristmik ning lisada Käärdi piirkonda raudteepeatus. Samuti käsitleti raudteeveeremist põhjustatud müra- ja vibratsioonihäiringuid ning nende võimalikke leevendusmeetmeid. Tutvu arutelu protokolliga siin.

Emajõe Veevärgiga arutati ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise ja reoveekogumisala laiendamise võimalusi seoses koostatavas üldplaneeringus kavandatud arendusaladega. Koos arutati läbi ka sademeveetingimused. Emajõe Veevärgi hinnangul on kõige parem sademeveelahendus lahtine kraavitus, mistõttu soovitati üldplaneeringusse panna tingimus, et sademevee kraave ei tohi kinni ajada. Elva linna kohta on koostatud sademevee strateegia projekt ning selle tulemusi arvestatakse ka üldplaneeringus. Tutvu arutelu protokolliga siin.

Üldplaneeringu põhilahenduse tutvustamiseks on koostamisel üldplaneeringu digitaalne kaardirakendus. Kuna valla pindala on suur ning pdf faili formaadis jooniste jälgimine ebamugav, koostatakse jooniste digitaalne lahendus, mis seotakse üldplaneeringu seletuskirjaga. See annab võimaluse vaadata jooniselt kõiki andmekihte koos või vajadusel neid välja lülitades  vastavate teemade kaupa eraldi. Näiteks saab vajadusel vaadata ainult ehitus- ja kasutustingimusi koos sellekohase väljavõttega seletuskirjast, tutvuda tehnilise taristu ja nende tingimustega või vaadata loodusväärtusi ja kultuuripärandit ning lugeda nende säilimiseks ja väärtustamiseks seatud tingimusi.

Üldplaneeringu lahenduse valmimisel edastatakse see koos KSH aruandega kooskõlastamiseks riigiasutustele ning teavitatakse arvamusi esitanud isikuid ja asutusi võimalusest tutvuda planeeringuga ning esitada  arvamusi. Pärast üldplaneeringu vallavolikogus vastuvõtmist pannakse see avalikule väljapanekule, kus kõik isikud saavad üldplaneeringuga tutvuda ning vajadusel esitada arvamusi. Avalikust väljapanekust teavitame avalikkust täiendavalt.

Lisainfo:

Maarika Uprus

planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee