Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitati arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid. Arvamusi esitati nii üldplaneeringule kui KSH aruande eelnõule. Esitati arvamusi rohevõrgustiku toimimise ja väärtusliku põllumaa osas, tehti ettepanekuid mäetööstuse maa-ala juhtotstarbe kohta, esitati ettepanekuid kergliiklusteede kavandamiseks ning juhiti tähelepanu ehituskeeluvööndisse ehitamise erisuste osas. Samuti esitati küsimusi müra normtasemete määramise ning raudteelt tulenevate mürahäiringute osas.

Vallavalitsus on 10. augusti istungil kujundanud esitatud arvamuste osas esialgsed seisukohad, esitatud arvamusi ja vallavalitsuse poolseid seisukohti arutatakse üldplaneeringu eelnõu avalikul arutelul.

Elva Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega 481 ja selle lisaga saad tutvuda siin.