Üldplaneeringu koostamise raames korraldati suvilapiirkondade paikvaatlus ja analüüs. 

Elva vallas asub mitmeid suvilapiirkondi, mis on aastate jooksul ehitustegevuse osas arenenud erinevalt. Järjest enam on huvi suvilaid ümber ehitada aastaringselt kasutatavateks elamuteks. 

Olulised küsimused suvilapiirkondade aastaringseks elamiseks kavandamisel on piirkonna ühtsuse ja omanäolisuse säilitamiseks seatavad arhitektuurilised tingimused, kuid ka päästevee olemasolu, joogivee piisavus, reovee käitlemine ja ligipääsetavus.

Analüüs annab piirkondadest ülevaate ning võimaldab seada arhitektuurseid- ja  maakasutustingimusi koostatavasse üldplaneeringus. 

Tutvu analüüsiga: