Aitäh kõigile, kes panustasid Elva valla üldplaneeringu koostamisse ning esitasid oma ettepanekud. Kokku laekus 92 ettepanekut.

Peamiselt juhiti tähelepanu kergliiklusteede vajadusele, tehti ettepanekuid maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks ja vabaaja võimaluste avardamiseks (mänguväljakud, puhkealad jms). Samuti anti tagasisidet päevakajalistes küsimustes (puuduv valgustus, mänguväljaku kaasajastamine jms), mis otseselt üldplaneeringuga lahendamist ei vaja, kuid võetakse teadmiseks ning lahendatakse valla eelarvelistest võimalustest lähtuvalt. Vallavalitsus analüüsis laekunud ettepanekuid ning annab nende kohta arvamuse.

Kõikide ettepanekutega ei arvestatud ning mittearvestamise kohta anti vastav selgitus. Esitatud ettepanekute üle saab arutleda ka kevadel toimuval üldplaneeringu eskiisi avalikul arutelul.

Tutvu ideekorjele laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse arvamustega ideekorje kaardil siin.

Tutvu ideekorjele laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse arvamustega siin tabelis: