Valminud on Elva ja Viljandi valla ühiselt tehtud teede võrgustiku ja tuletõrje veevõtukohtade uuring.

Elva valla teevõrgustiku ning Elva ja Viljandi valdade tuletõrje veevõtukohtade paiknemise ja ligipääsetavuse uuringud koostati Elva Vallavalitsuse tellimusel. Tellija partneriks oli Viljandi Vallavalitsus. Töö teostasid Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ. Tööde teostamist aitas finantseerida Riigi Tugiteenuste Keskus.

Uuringute eesmärgiks oli saada objektiivne, süstematiseeritud ja ajakohastatud ülevaade valla teedest ning olemasolevatest tuletõrje veevõtukohtadest ja hüdrantidest ning piirkondadest, kus eluhoonete läheduses puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Teostatud ruumiandmete analüüsi kaardikihid integreeritakse Elva ja Viljandi valla üldplaneeringutesse. 

Uuringu Elva valla osas tuvastati kokku 31 teelõiku, mille puhul esineb avalik huvi ehk uuringu järgi teelõigud, mis ühendavad vähemalt 3 majapidamist või ühte avaliku huvi objekti. Elva vallas tuvastati 13443 hoonet, nii eluhooned kui ka mitte-eluhooned, mis asuvad väljaspool täna olemasolevate tuletõrje veevõtukohtade katvusala. Lisaks tuvastati Elva valla tiheasustusalades vajadus rajada umbes 80 uut veevõtukohta.

Teostatud ruumiandmete analüüsi kaardikihid integreeritakse Elva ja Viljandi valla üldplaneeringutesse ning andmetega saab tutvuda üldplaneeringu eskiisi avalikul väljapanekul.