Valminud on Elva ja Viljandi valla ühiselt tehtud teede võrgustiku ja tuletõrje veevõtukohtade uuring.

Elva valla teevõrgustiku ning Elva ja Viljandi valdade tuletõrje veevõtukohtade paiknemise ja ligipääsetavuse uuringud koostati Elva Vallavalitsuse tellimusel. Tellija partneriks oli Viljandi Vallavalitsus. Töö teostasid Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ. Tööde teostamist aitas finantseerida Riigi Tugiteenuste Keskus.

Uuringute eesmärgiks oli saada objektiivne, süstematiseeritud ja ajakohastatud ülevaade valla teedest ning olemasolevatest tuletõrje veevõtukohtadest ja hüdrantidest ning piirkondadest, kus eluhoonete läheduses puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Teostatud ruumiandmete analüüsi kaardikihid integreeritakse Elva ja Viljandi valla üldplaneeringutesse. 

Teostatud ruumiandmete analüüsi kaardikihid integreeritakse Elva ja Viljandi valla üldplaneeringutesse ning andmetega saab tutvuda üldplaneeringu eskiisi avalikul väljapanekul. Andmekiht on leitav https://tinyurl.com/5jbp5ksn