Koosolekutel arutati maakasutuse juhtotstarvetest tulenevate tingimuste täpsustamist. Arutleti, mis tingimustel määrata ehitustingimusi näiteks virgestuse maa-alale. Antud otstarbega maale on lubatud püstitada erinevaid spordirajatisi, liuvälja, terviserada jms. Kas lubada ka hoonete (toitlustus, majutus) püstitamist. Leiti, et võiks lubada ainult kuni 5m kõrge ja kuni 60m2 ehitise aluse pinnaga keskkonda sobivat toitlustushoonet või puhkehoonet, mis toetab avalikku virgestuse funktsiooni.

Arutati Transpordiameti poolt tehtud tee kaitsevööndi laiendamise ettepanekuid. Ehitusseadustik määrab kõigi linnas ja alevikus paiknevate teede ehk tänavate kaitsevööndiks sõiduraja välimisest servast kuni 10 m. Transpordiamet on teinud ettepaneku määrata alevikke läbivatel riigiteedel kaitsevööndi laiuseks 30 meetrit. Juhtrühma hinnangul on ettepaneku põhjendatud. Rõngu alevikku läbival riigiteel tehti Transpordiameti poolt ettepanek määrata kaitsevööndi laiuseks 50 meetrit. Juhtrühma selle ettepanekuga ei nõustunud.

Arutati rohevõrgustiku, väärtusliku maastiku ja kallasrajale juurdepääsu tingimusi. Leiti, et koostatavas üldplaneeringus tuleb säilitada kehtivas Elva linna üldplaneeringus tehtud ettepanek Elva-Peedu metsapargi piiride korrigeerimiseks. Tegemist on riikliku kaitsealaga, mille piiride kulgemine on linnalises keskkonnas kohati väga ebatäpne. Riik on ettepanekuga nõustunud, kuid senini ei ole piire nende poolt korrigeeritud. Seetõttu on asjakohane ettepanek kanda ka valla üldplaneeringusse.

Otsustati täiendada üldplaneeringu seletuskirja riikliku tähtsusega kultuuripärandit käsitleva peatükiga. Riiklikku kaitse all olevate kultuurimälestiste kaitset reguleerib muinsuskaitseseadus, mistõttu koostatava üldplaneeringuga ei tehta riikliku kaitse osas ettepanekuid. Informatsioonina esitatakse andmed kinnismälestiste kohta seisuga 2021. Kuna kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine on ühiskonna ühine kohustus, tuleb planeerimisotsuste juures kultuuripärandiga arvestada, kuna pärand hoiab alal piirkonna identiteeti ja eripära ning kindlustab praegustele ja tulevastele põlvedele mitmekesise ning kultuurimälu kandva elukeskkonna. 

Arutleti, et Elva linna miljöö säilimise eesmärgil on oluline üldplaneeringus väärtustada piirkondade omapära. Elva linna asumite kujunemise ajaloo tõttu on neil üsna selged omanäolised arhitektuurilised ja maastikulised tunnused. Juhtrühm koos planeeringu koostajaga valis Elva linnas välja viis miljööala ning sõnastas üldplaneeringus nende säilimiseks ja väärtustamiseks vajaliku tingimused. Eesmärk on nendes piirkondades säilitada ja väärtustada  ajaloolist hoonestust, algset krundistruktuuri, kujunenud tänavavõrku, iseloomulikku haljastust ja maastikuelementide ning kaug- ja sisevaateid.  

Samuti valiti maalisest asustusest välja neli suvilaalade miljööala ning sõnastati nende väärtustamiseks vajalikud soovitused ja tingimused.

Valla territooriumi läbib Tartu-Valga raudteeliin. Raudtee ületuskohtades on tagatud lahendus autodega liiklejatele, kuid valdavalt ei ole arvestatud jalakäijate liikumisega. Koosolekul valiti välja olulised raudtee ületuskohad, kus tuleb rekonstrueerimisel tagada nõuetekohane lahendus ka kergliikluse kasutamiseks.

10. mail toimunud koosolekul arutleti, et üldplaneeringus on täiendava analüüsi vajadus vähemalt järgmiste teemade osas:

  • korterelamumaa piisavus ja vajadus Elva linnas;
  • ühiskondlike hoonete maa piisavus ja vajadus, lähtudes sotsiaalne taristu võrgustike vajadusest;
  • päikeseparkide rajamise tingimused;
  • ehitustingimused maalises asustuses;
  • mõistete defineerimine (kuidas käsitleda avalikku ruumi, kohalikke keskusi jms);
  • üldplaneeringu elluviimiseks vajalikud tegevused, prioriteedid.
  • perspektiivsed kohalikud teed ja avalik huvi.

Koosolekul leiti, et osad üldplaneeringus käsitletavad teemad vajavad veel täiendavat analüüsi, kuid üldjuhul on üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu valmis avaliku väljapaneku korraldamiseks.

Avalikul väljapanekul tutvustatakse dokumendi eelnõu, mis kindlasti edasise menetluse käigus täpsustub ja täieneb. Oma panuse annavad erinevad riigiasutused (nt Transpordiamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet jne), aga oluline roll on kindlasti kodanike ettepanekutel ja arvamustel.

Koosolekul lepiti kokku, et avalik väljapanek korraldatakse juuni teises pooles ning see kestab 30 päeva. Materjalid pannakse tutvumiseks välja Elva valla raamatukogudesse.   Avaliku väljapaneku täpsest ajast ja kohast teavitatakse täiendavalt, kui vallavalitsus on vastava otsuse teinud. Avalikud arutelud toimuvad praeguse ajakava järgi augustis 2021 kõikides piirkondades.