Üldplaneeringu koostamine ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Elva Vallavolikogu 01.10.2018 otsusega nr 83.

Elva Vallavolikogu (27.08.2018 otsusega nr 79) kinnitati Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise käigus selgitati välja, et Elva valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute käsitlus, eesmärgid, ülesehitus ja täpsusaste on väga erinevad, kuna ruumilise arengu põhimõtted on koostatud aastatel 1999 kuni 2017 ning ei moodusta kogu valla haldusterritooriumi hõlmavat terviklikku ruumilahendust. Ülevaatamise tulemusena otsustati, et algatada tuleb Elva valla ruumilise arengu vajadustest ja eesmärkidest lähtuva kogu valla haldusterritooriumi hõlmava üldplaneeringu koostamine.

Elva valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on üldplaneeringuga vaja luua eelkõige eeldused vajaliku maareservi, taristu ning kaasajastatud ja korrastatud teedevõrgu tagamisega ning ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmisega.

Elva valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. Sealhulgas kavandatakse üldplaneeringuga kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise
kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks. Täpsustatakse asustuse arengut suunavad tingimused, sh äri- ja tootmispiirkonnad, määratletakse väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud loodusmaastikud ning antakse rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Vaadatakse üle miljööväärtuslikud alad ning seatakse nende kaitse- ja kasutustingimused, määratakse veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimused ning täpsustatakse ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus.