Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga.  Selleks, et saavutada strateegilised eesmärgid, on üldplaneeringuga tarvis luua eelkõige eeldused vajaliku maareservi, taristu ning ajakohastatud ja korrastatud teedevõrgu tagamisega ning ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmisega. Üldplaneeringu loomisega kavandatakse kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks. Eesmärk on täpsustada asustuse arengut suunavad tingimused, sh äri- ja tootmispiirkonnad, määratleda väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud loodusmaastikud ning anda rohevõrgustiku toimimist tagavad tingimused. Samuti, vaadata üle miljööväärtuslikud alad ning seada nende kaitse- ja kasutustingimused, määrata veekogu kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimused ning vajadusel täpsustada ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus.