Üldplaneeringu koostamise korraldamist ja lahenduse väljatöötamist korraldab juhtrühm, mida juhib abivallavanem Heiki Hansen ja mille liikmed on vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar, geoinfospetsialist Kullo Laos, ehitusspetsialist Riina Sirel, taristuspetsialist Kristjan Vilu ja arendusspetsialist Allan Allik.

Juhtrühm koostas 2019. aasta veebruaris üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu. Eelnõu saadeti 2019. aasta märtsis ettepanekute saamiseks riigiasutustele (ametid, ministeeriumid), naaberomavalitsustele, valla allasutustele ja kaasatavatele isikutele. Asutustelt ja isikutelt laekus kokku 26 ettepanekut, mida juhtrühm analüüsis ning mille osas võeti seisukoht Elva Vallavalitsuse 16.07.2019 korraldusega nr 2-3/567. Tutvu esitatud ettepanekute ja vallavalitsuse seisukohtadega siin.

Vallavalitsuse seisukohtade alusel täiendatud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsusega saad tutvuda siin.