3. märtsil toimus üldplaneeringu koostamise avakoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi.

Arutati, millist GIS tarkvara hakatakse kasutama, kuidas korraldada vallavalitsuse ja planeerijate vahelist andmevahetust, kuhu koondada avalikkuse ja ametkondade poolt saadetavad ettepanekud ning kuidas neile vastata.

Otsustati, et üldplaneeringusse vajaliku sisendi saamiseks luuakse selle koostamise algusfaasis valla veebilehele ideekorje kaart, kuhu avalikkus saab asukohapõhiselt oma ettepanekuid esitada. Leiti, et koos planeerija ja KSH eksperdiga vajavad üle vaatamist ja vajadusel täpsustamist üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus.

Lepiti kokku, et järgmine töökoosolek toimub 31. märtsil ning siis leiavad käsitlemist juba üldplaneeringu koostamise sisulised teemad  (näit. juhtotstarbed, nende täpsusaste, haja- ja tiheasutuste eripärad jms).