27.mail toimunud ÜP töökoosolekul andis planeerija ülevaate seni tehtud töödest. Koondatud on vajalik alusandmestik riiklikest andmekogudest (nt rohevõrgu andmed maakonnaplaneeringust, riiklikud maardlad, kultuurimälestised jms) ja valla geoinfosüsteemist (nt jäätmekäitluskohad,  supelrannad, kehtivad detailplaneeringud jms). Samuti on kaardikihile ja seletuskirja koondatud kõikide kehtivate üldplaneeringute info.

Järgmistel töökoosolekutel asutakse selekteerima, milline info kehtivates üldplaneeringutes on ajakohane ja millised tingimused on valla üldplaneeringu jaoks sobilikud.  Vaadatakse üle kehtivates üldplaneeringutes määratud tiheasustusalad ja neile rakendatud tingimused. Arutatakse läbi, milliseid maakasutuse juhtotstarbeid ja millise täpsusastmega valla üldplaneeringus kasutada. Lepiti kokku, et üldplaneeringu koostamisel arutatakse üldplaneeringus käsitletavaid ülesandeid (nt asustuse arengut suunavad tingimused, üldised maakasutus- ja ehitustingimused, rohevõrgustik jms)  teemade põhiselt, mitte piirkondlikult.

Järgmine koosolek toimub 05.06.