28. augustil ja 2. septembril toimusid üldplaneeringu uuringu „Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad“ arutelud. Uuringut teostavad  Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ, kelle esindajad andsid  ülevaate tehtud töödest ning koostamisel tekkinud probleemidest.

Teede analüüsis määratletakse,  millised on kriteeriumid, et tekiks eratee avalikuks kasutamiseks määramise vajadus. Peamine vajadus tekib, kui eratee lõik moodustab osa avalikult kasutatavast tervikteest, eratee on ühendustee tähtsusega avalikult kasutatavate teede vahel ning eratee teenindab vähemalt kolme majapidamist. Analüüsist selgub, milliste peamiste kriteeriumite alusel ja millistel teelõikudel tekib vajadus sõlmida tee omanikega eratee avalikuks kasutamiseks määramise lepinguid või seada sundvaldust.

Tuletõrje veevõtukohtade (TTV) analüüsis näidakse olemasolevad TTV-de asukohad, kuid peamiselt keskendutakse puuduvate tuletõrje veevõtu kohtade vajadusaladele ja kriteeriumitele.  Analüüsis näidatakse vajadusaladel ka veekogud (looduslikud ja tehislikud), mis sobiksid päästevee esmavajaduse rahuldamiseks. Arvestama peab päästevee võtmiseks vajaliku teedevõrgustiku ja rajatistele juurdepääsuvõimalustega.

2. septembri koosolekul osales Päästeameti esindaja Tarmo Kuru, kes andis ülevaate peatselt (eeldatavalt 01.01.2021) jõustuma hakkavast seadusandlusest, mis puudutab tuleohutust ja tuletõrje veevõtu kohtadele seatavaid nõudeid. Tuletõrje veevõtu koht peab asub 200m hoonest, kuid määrusesse tulevad ka erandid. Oluline on TTV kaugus teest (2,5m tee äärest) ja tee kasutamise ohutus, kuna päästevee saamiseks tuleb tagada päästetehnika juurdepääs. Määruses täpsustatakse ka hoone omanike kohustusi ja võimalusi (naabritel võimalus rajada ühine veevõtukoht). Samuti sõnastatakse tuletõrje veevõtukoha mõiste – see on torustik (rajatis) millega võetakse vett veeallikast. Rajatised kantakse ehitisregistrisse ning seejärel tekib rajatavatest tuletõrje veevõtukohtadest  ülevaade ka Päästeametile.

Kahe arutelude tulemusel fikseeriti lahendamist vajavad teemad ja sõnastati uuringu lõplikuks lahenduseks vajalikud sisendettepanekud. Järgmine töökoosolek toimub 14. septembril.