Sel suvel on üldplaneeringu protsessi raames  paralleelselt juhtrühma ning üldplaneeringu konsultandi tööga käsil ka üldplaneeringu jaoks vajalike  uuringute teostamine. Projekti “Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringu uuringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad” rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 

Uuringute eesmärgiks on saada objektiivne, süstematiseeritud ja ajakohastatud ülevaade valla teedest ning olemasolevatest tuletõrje veevõtukohtadest ja hüdrantidest ning piirkondadest, kus eluhoonete läheduses puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Uuringute tulemusel saadakse vajalikke sisendeid Elva ja Viljandi valla üldplaneeringutesse. Teede analüüsi tulemusena soovitakse saavutada ressurssid efektiivsem kasutamine kohaliku teedevõrgu planeerimisel ja hooldamisel ning tuletõrje veevõtukohtade analüüsi tulemusena maandada riske inimeste elule ja varale.

Projektipartneriks valiti Viljandi vald, sest Elva ja Viljandi valla puhul on tegemist omavalitsustega, mis on sarnased oma suuruselt ja asustusstruktuurilt, mistõttu vallavalitsustes ollakse sarnaste ruumilise planeerimise alaste probleemide ees ning see annab võimaluse tihendada maakonnapiiri ülest koostööd naaberomavalitsusega Võrtsjärve piirkonnas.

Uuringuid teostavad Ruumab OÜ ning Alkranel OÜ koostöös. Projekti tähtajaks on augusti lõpp.

Projekti lisainfo:

Allan Allik – allan.allik@elva.ee