Kolmel töökoosolekul arutleti maakasutuse kavandamist läbi juhtotstarvete määramise. Juhtotstarve on üldplaneeringus määratletav maa-ala kasutamise valdav otstarve, mis annab piiritletud alale maakasutuse põhisuuna.

Sõnastati kavandatavate juhtotstarvete liikide üldised põhimõtted, mida kirjeldatakse üldplaneeringu seletuskirjas. Seletuskirjas antud põhimõtteid hakkab täiendama vastav juhtostarvete tabel, mis koondab kõik liigid ning näitab hoonete ja rajatiste kasutusotstarvete seost juhtotstarbega.  

Juhtotstarvete määramine on vajalik eelkõige tiheasustusega aladel, maalises asustuses ei ole detailse maakasutuse juhtotstarbe määramine ja piiritlemine otstarbekas. Maaline ala hõlmab peamiselt metsa- ja põllumaid ning teisi looduslikke kõlvikuid, koos hajali paiknevate hoonegruppidega. Seevastu tiheasustuses on kavas eristada näiteks Elva linna keskusala, segahoonestusala, äri- ja teenindusettevõtte maa-ala, väikeelamu maa-ala, korterelamu maa-ala jt olulisi otstarbeid.

Kavandatavate juhtotstarvete kaardirakenduse ja seletuskirja vastava peatükiga saab avalikkus  tutvuma hakata septembris 2020, samal kaardirakendusel avatakse ka ideekorje. Ideekorje kaart võimaldab igal isikul esitada üldplaneeringu koostamiseks asukohapõhiseid arvamusi ja ettepanekuid.  Informeerime täiendavalt, millal ja kuidas kaardirakendusega tutvuda ning ideekorje kaardile ettepanekuid esitada saab.

Järgmine töökoosolek toimub 12. augustil.